2007/09/08

construction

Konstrukce je dynamická prostorová struktura. Je to uzavřený fraktál, který začíná v nano měřítku a končí v makro měřítku. Pro strukturu jsou klíčové základní “nano” prvky a možnosti jejich prostorové skladby. Tím jaké základní prvky vytváří formace, determinují struktury ve větších měřítcích a jejich časoprostorové vlastnosti. Konstrukce tak umožňuje velké množství variací tvaru ve výsledném makro měřítku a zároveň umožňujě efektivní transformaci tvaru v čase. Celá struktura maximálně využívá principů statiky, tak aby efektivně pracovala s množstvím materiálu (resp. množstvím základního prvku) a energie. Důležitý je také objem informací, které si mezi sebou jednotlivé části struktury vyměňují. Konstrukce se evolučně vyvíjí do dokonalejších struktur, postupně obměňuje své části.

Upgrade01 // více základních prvků
Upgrade02 // plynulý přechod z jednoho prvku do jiného v rámci jednoho měřítka.
Upgrade03 // kinetický základní prvek struktury
Upgrade04 // organické části


The construction is a dynamic spatial structure. It is a closed fractal beginning on a nanometre scale ending on a macro scale. For the structure, the key elements are the basic “nano” entities and variations of its spatial composition. Formations created by the basic entities determine structures on larger scales as well as their properties in time and space. Thus, the construction enables large quantity of shape variations on the resulting macro scale, and at the same time enables effective shape transformation in time. The whole structure uses all principles of the statics in order to work effectively with the material quantity/quantity of the basic element and energy. Volume of information being exchanged between the individual parts of the structure is also important. Construction evolves into more perfect structures in evolutionary process, altering its parts gradually.

Upgrade01 // more basic elements
Upgrade02 // continuous transfer from one element into another in the framework of one scale
Upgrade03 // kinetic basic structure element
Upgrade04 // organic parts

- - -
NANO [nm]
basic elements


Struktura Artificial Symbiont začíná v nano-měřítku.
Tyto dva základní elementy, 4-pod a válec, jsou oba nezávislé výpočetní jednotky. 4-pod element vytváří více rigidní struktury s možností růstu stromových nebo pěnových formací. Lineární řetězce tvořené válcovými elementy vyplňují prostor flexibilní hmotou (podobnou klubku červů). Obě struktury se kombinují v závislosti na požadovaných vlastnostech konstrukce. Základní elementy se pohybují a organizují vzájemnou rotací v místě spoje.

Artificial Symbiont structure starts in nanometre scale.
These two basic elements, 4-pod and cylinder, are independent computing entities. 4-pod element is used for more rigid structures with ability of making tree or foam formations. Linear chains made of cylindrical elements form flexible mass filling the space in order to achieve required density of the material. Both the 4-pods and the cylinders move by rotating at their contact point and therefore the self-organizing structure can transform itself anytime.

- - -
MICRO [µm]
edges and connections of cells


Buněčná struktura založená na Voronoi diagramu je použita v micro-měřítku. Deformace a tok buněk samoorganizované struktury je umožněn rotací a pohybem základních elementů v nano-měřítku. Mohou vzniknout rigidní i plastické části.

Cellular spaces based on Voronoi diagram used on micro scale. The ability of the cells to stretch and flow makes it possible to form self-organized structures. This ability is allowed by rotation and movement of basic elements on the nano scale. Rigid or soft parts can be formed.

- - -
REAL [mm]
sample of construction joints


Struktura pracuje s celkovým množstvím základních prvků a energie použité na transformace, tak aby si zachovala vlastnosti otevřeného konstrukčního systému a zároveň byla efektivní. Geometrické konfigurace, začínající v nano-měřítku, umožňují dimenzovat subtilnější konstrukci než se používá u dnešních budov.

The structure works with a certain amount of mass and energy to gain the ability to form an effective and open construction system. Geometric configurations, when in nanometre scale, allow thinner construction dimensions while having the same bearing capacity of girders as that seen in contemporary buildings.

- - -
HEKTO [hm]
open construction system for buildings


Lineární části konstrukčního systému mohou tvořit struktury jako popínavé rostliny. Další variabilní prvky konstrukce mohou tvořit flexibilní objem uvnitř pláště budovy. Úroveň hustoty konstrukce je závislá na statice budovy.

Linear parts of construction system make formations resembling creeping plants. Other various elements of the construction have the ability to form flexible volumes within the surfaces of buildings. The degree of density of the volumes depends on the statics of the building.

- - -
MEGA [Mm]
multiple fluid formations


V makro-měřítku může být Artficial Symbiont reprezentován fluidní hmotou. Artficial Symbiont používá virtuální prostor bez limit vzdálenosti pro zpracování informací. Nahrazuje tak biochemickou nervovou síť.

On a macro scale, the form of the artificial Symbiont flows in a fluid-like manner.
Artificial Symbiont can use virtual space to process information and is a substitution of biochemical neural network, except that it is not restrained by limitations of distances.

No comments: