2007/09/08

concept

idea
Spíše než statické budovy je v projektu artificial symbiont architektura živým organismem. Může se pohybovat a dynamicky transformovat podle potřeb uživatele a charakteru prosředí, ve kterém se nachází. S uživatelem a prostředím inteligentně interreaguje. Učí se. Má paměť. Vyvíjí se.

In the artificial Symbiont project, architecture represents living organism rather than static building. It can move and transform dynamically according to the user’s needs and the surrounding environment’s character. It responses in intelligent manner to the user and the environment. It learns. It remembers. It develops.

- - -


- - -
abstract
Navrhujeme organismus. Takový organismus musí mít tělo, aby se dokázal učit interakcí s prostředím, pomocí receptorů přijímat informace z prostředí a ovlivňovat prostředí svým chováním. Aby mohl přijaté informace třídit a ukládat, vytvářet asociace, a posléze informace vyvolávat a pracovat s nimi, musí tělo obsahovat centra pro zpracování informací a centra paměti. Musí si uvědomit sám sebe, tzn. pracovat s informacemi o sobě samém. Musí se dokázat učit, vytvářet si vlastní systém učení. Tělo musí být dynamické, schopné přeměny a vývoje.
Navrhujeme symbiotický organismus. Takový organimus využívá jiného organismu (nebo jiných organismů) ku svému prospěchu a svou činností je naopak takovému organismu prospěšný. Vytváří se tak pozitivní vazba mezi organismy, vznikají nové kvality symbiotického splynutí. Symbioza organismů je významný evoluční krok, který může být úspěšnou strategií pro přežití obou organismů.
Navrhujeme umělý symbiotický organismus. Navrhujeme mechanického robota, který by měl mít předpoklady pro vytváření pozitivních vazeb nejen s člověkem, ale i s ostatními projevy života na Zemi.

We design organism. Such an organism has to have a body in order to be able to learn through interaction with the environment, to absorb information from it through receptors, and to influence it through its behavior. In order to be able to classify and store the information, create associations and then pull out the information and work with it, body has to contain centers for information processing as well as memory centers. It has to reflect itself, be conscious, i.e. to work with information about itself. It has to be able to learn, to create its own learning/education system. The body must be dynamic, capable to change and develop.
We design a symbiotic organism. Such organism uses another organism (or other organisms) to its own benefit, and at the same time is useful for them as a result of its own activity. Thus, positive links between organisms are being created, establishing new qualities of symbiotic amalgamation. Symbiosis of organisms is a significant evolutionary step that can represent a successful strategy of survival of both organisms.
We design an artificial symbiotic organism. A mechanical robot with necessary prerequisites to create positive links with human beings and also with other living creatures on the Earth.

No comments: