2009/06/16

small update

micrometres / Basic element
Základní element ve tvaru os úhlů pravidelného čtyřstěnu (tetrahedronu). Dva základní elementy se vůči sobě mohou natáčet. To umožňuje vytvářet struktury jako uhlík, základní stavební kámen života na Zemi.

Basic element of artificial symbiont has form of angle bisectors of tetrahedron. Two basic elements can rotate each other. It enable emerging of carbon like structures which are fundamental construction matter of live on the Earth.milimetres / L-system
Hmota z velkého množství základních elementů dále roste. Například podle pravidel tohoto l-systému:
Matter made of many of basic elements grows. For example like this rules, l-system:

Axiom F^F^F
Rules F=FF[+F]>[-F]>[+F-F]>centimetres / Fluid blob
Nakonec v makro-měřítku, může hmota nabýt vlastnosti podobné tekutinám, může změnit formu vždy, když potřebuje.

After that all at macro-scale, the matter could gain system attribute like fluid and could change its shape every time it needs.

No comments: